Werkwijze:
De behandeling begint altijd met een of meer intakegesprekken om uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart te brengen. Gesprekken duren 45 tot 60 minuten. Invullen van vragenlijsten vormt een vast onderdeel van deze eerste intakefase en is van groot belang om een helder inzicht in uw situatie te krijgen. Bij voorkeur vult u deze lijsten in voorafgaand aan het eerste gesprek. Zodoende kan uw behandelaar zich beter op het gesprek voorbereiden. Op grond van deze intakefase wordt door uw therapeut, in samenspraak met u zelf, een behandelplan opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat er aan de hand is (diagnose), wat er gedaan kan worden (therapiedoelen en prognose) en op welke manier gewerkt gaat worden (vorm van therapie) en hoeveel zittingen de behandeling naar verwachting zal duren.

Wanneer u het met uw behandelaar eens bent over het behandelplan volgt de behandeling. We rapporteren na de intakefase en na het beëindigen van de behandeling aan uw huisarts en/ of verwijzer, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

Behandelvormen:
- Cognitieve gedragstherapie
- EMDR o.a. voor het verwerken van indringende ervaringen
- Cliëntgerichte psychotherapie
- Schemagerichte (groeps)therapie
- Diagnostiek en advies

Veel behandelingen zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Hierbij worden klachten op een actieve manier aangepakt. Cognitieve gedragstherapie blijkt uit onderzoek de meest effectieve behandelmethode bij veel psychische klachten.

Het resultaat van behandeling verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben. De meeste mensen voelen zich na behandeling veel prettiger dan daarvoor.

Om de een betere diagnose te kunnen stellen en de resultaten van behandeling te meten zult u voorafgaand en bij afsluiting van de behandeling het vragenlijsten aangeboden krijgen. Daarbij wordt ook onderzocht hoe tevreden u bent met de zorg. U wordt vriendelijk verzocht deze in te vullen.

Verwijzing:
Tijdens de intake kan het gebeuren dat we ontdekken dat u beter geholpen kunt worden door een collega, of in een grotere GGZ-instelling of door een psychiater. U wordt dan terug verwezen naar uw huisarts en deze krijgt hierover bericht van ons zodat hij, als hij het advies deelt, u vervolgens opnieuw kan verwijzen.

Annuleren:
Indien u merkt dat u een afspraak niet kunt nakomen verwachten wij dat u de afspraak zo snel als mogelijk annuleert zodat er mogelijk nog een nieuwe afspraak ingepland kan worden. U kunt dit per e-mail doen of via uw persoonlijke pagina tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Bij niet tijdige afzegging geldt het no-show tarief.

Privacy statement:
Psychotherapie Praktijk Oldambt hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychotherapie Praktijk Oldambt met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de (potentiële) patiënten van wie Psychotherapie Praktijk Oldambt persoonsgegevens verwerkt.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Psychotherapie Praktijk Oldambt verwerkt persoonsgegevens die:
  • de betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren) aan Psychotherapie Praktijk Oldambt heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de klacht;
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Doeleinden verwerking
  Psychotherapie Praktijk Oldambt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact, en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;
 4. Rechtsgrond
  Psychotherapie Praktijk Oldambt verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d., en het leveren van benchmark metingen aan SBG;
 5. Verwerkers
  Psychotherapie Praktijk Oldambt heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapie Praktijk Oldambt persoonsgegevens verwerken. Psychotherapie Praktijk Oldambt sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Psychotherapie Praktijk Oldambt deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapie Praktijk Oldambt deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 7. Doorgifte buiten de EER
  Psychotherapie Praktijk Oldambt geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapie Praktijk Oldambt ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 8. Bewaren van gegevens
  Psychotherapie Praktijk Oldambt bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapie Praktijk Oldambt hanteert een bewaartermijnen voor medische gegevens van ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 9. Wijzigingen privacystatement
  Psychotherapie Praktijk Oldambt kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapie Praktijk Oldambt gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht uw behandelaar binnen Psychotherapie Praktijk Oldambt te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Psychotherapie Praktijk Oldambt.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapie Praktijk Oldambt persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Psychotherapie Praktijk Oldambt. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Beroepscode:
Behandelingen vinden plaats conform de beroepscode van de LVVP en zijn in overeenstemming met de gestelde wettelijke eisen.

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of wanneer u het anderszins niet eens bent met de gang van zaken, kunt u dit in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Wanneer dit niet lukt kunt u uw klacht richten tot de de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht

Klachtenregeling LVVP: klik hier

Beroepscode psychotherapeuten: klik hier

Beroepscode psychologen: klik hier

Kwaliteitsstatuut:
Het GGZ kwaliteitsstatuut vind u hier.

Dorothe van driel
Dorothe van driel
Dorothe van driel
Dorothe van driel
Dorothe van driel