De vergoeding van kosten van psychologische hulp in de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) en Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ)

De vergoeding van de SGGZ en de BGGZ, zoals diagnostiek en behandeling zit in het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd. Binnen de praktijk wordt vooral SGGZ-hulp geboden. Voor BGGZ wordt samengewerkt met vrijgevestigde GZ-psychologen in de regio. Het is mogelijk om zelf uw behandeling te betalen. Er wordt dan wel verplicht met u afgerekend volgens de genoemde DBC structuur. Voorwaarde voor vergoeding van de behandeling is dat de behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar én sinds dit jaar dat de met de verzekeraar afgesproken omzet die gedeclareerd kan worden nog niet overschreden is. Informeer hiernaar vooraf bij uw behandelaar en/of verzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn een verwijsbrief van uw huisarts en uw verzekeringsgegevens nodig. Het is verplicht voor aanvang van de behandeling uw identiteit vast te stellen en BSN (Burgerservicenummer) vast te leggen.

Met onderstaande koepels van verzekeraars is een contract afgesloten. Het advies is te checken of uw verzekering onder deze koepels valt, wat in bijna alle gevallen zo zal zijn. Deze informatie kan u op het internet vinden of direct vragen aan uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars M.W.Knigge M.W.Knigge
SGGZ BGGZ
Menzis ja ja *
Zilveren Kruis ja nee
CZ/OHRA/Delta Lloyd ja nee
VGZ/IZZ/Trias ja nee
Multizorg VRZ ja nee
Caresq ja nee
DSW ja nee

* Psychotherapiepraktijk Oldambt neemt deel aan de Pilot eerstelijns GGZ van de huisartsen van de Slochterkring.

Wat betaalt u zelf?

Bij indiening van de declaratie bij uw verzekering, zal uw verzekering bij u het eigen risico declareren, dat u met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen, voor zover dat nog niet is opgebruikt. Het eigen risico wordt o.a. aangesproken bij specialistische zorg, waaronder ook onze zorg valt. Wettelijk is dat vastgesteld op €385, tenzij u het eigen risico heeft verhoogd. Dat wil zeggen dat u van het bedrag dat wij bij uw zorgverzekeraar declareren voor de gehele behandeling, van intake tot afronding, het eigen risico zelf zult moeten betalen (het eigen risico wordt o.a. ook aangesproken wanneer u medicijnen gebruikt, of een specialist in het ziekenhuis bezoekt). Een DBC loopt maximaal een jaar. Indien de behandeling langer dan een jaar duurt wordt een nieuwe DBC geopend waarover de patiënt dan opnieuw het eigen risico zelf zal moeten betalen, voor zover dat nog niet is opgebruikt.

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee uw behandelaar onverhoopt geen overeenkomst heeft dan krijgt u mogelijk toch een gedeelte vergoed via de restitutieregeling. U krijgt van ons de rekening en u betaalt deze zelf. Het bedrag declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. Uit uw polis blijkt hoeveel u van het bedrag terugkrijgt.

SDe zorg wordt achteraf of per afgelopen behandeljaar gedeclareerd als DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit betekent dat de vergoeding wordt opgebouwd aan de hand van de diagnose, de aard van de behandeling, de directe tijd (het directe contact met de patiënt in de spreekkamer, telefonisch of via de email) en de indirecte tijd (de tijd die is besteed aan administratie, verslaglegging, overleg ed.). Als u van de zorgverzekeraar het overzicht van de factuur krijgt dan zult u deze gegevens terugvinden. Behandeltijden liggen altijd tussen minimale en maximale grenzen (bv 250 - 800 minuten). Het in rekening gebrachte bedrag tussen deze behandeltijden is dan hetzelfde. Als u bijvoorbeeld 5 gesprekken van een uur (=300 minuten) heeft gehad, dan is het factuurbedrag hetzelfde als wanneer u 13 gesprekken (=780 minuten) zou hebben gehad (in dit geval bij de DBC Depressie).

Tarieven

De tarieven voor de GGZ worden jaarlijks vastgesteld door de NZa. Meestal bepalen verzekeraars aan de hand van deze tarieven hun vergoedingen. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract is afgesloten wordt 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de gespecialiseerde ggz in rekening gebracht, waarbij u de rekening krijgt. Vaak krijgt u dan een gedeelte van het bedrag, en soms het gehele bedrag vergoed. Zoek voor u in behandeling gaat goed uit wat voor u de consequenties zullen zijn!

Tarief zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de gespecialiseerde-ggz. Als u een verzekering heeft bij een verzekeraar waarmee een contract is afgesloten dan is behandeling buiten de verzekeraar om niet mogelijk.

Voorwaarden en tarief no-show

Het tarief voor no-show is €50,00 per gemiste afspraak. Dit wordt niet door uw verzekeraar vergoed.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden vind u hier.

Zie voor meer informatie ook

www.lvvp.nl
www.kiesbeter.nl

Vergoeding door verzekering

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. U krijgt de behandeling volledig vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico voor 2020 is € 385,-.

Echter bij verhindering dienen afspraken tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Een no show (te late afzegging) wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten van € 25, – worden in rekening gebracht bij de cliënt.

Met alle (hoofd)zorgverzekeraars heb ik voor 2020 een contract voor zowel de basis-als de gespecialiseerde GGZ afgesloten: Menzis, VGZ, CZ, Achmea, De Friesland, DSW, Multizorg. U kunt zelf nagaan onder welke verzekering u valt.

U kunt ook komen zonder overleg/verwijzing van de huisarts. Er is dan sprake van een OZP (Onverzekerd Product). Het maximum OZP-tarief vastgesteld door de NZa is voor 2020: € 110,27 per sessie. Ik hanteer voor een OZP 100% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief. Het tarief dat ik hanteer voor zelfbetalende cliënten is 100% van het door de NZa vastgestelde maximum tarief.

lange lijs